ANBI

Deze transparantiepagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internetadres.
1. Naam organisatie
Stichting Ride4Kids
2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN Nummer: 88205.10.786
KvK Nummer: H01146789
3. Internet adres

Ride4Kids


4. Contactgegevens
Postadres
Hemrikkwartier 74
7813AB Emmen
Bezoekadres
Hemrikkwartier 74
7813AB Emmen
(Alleen op afspraak)
Email: info@ride4kids.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 619438375
5. Doelstelling
Stichting Ride4Kids heeft als doel:
• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling tegen energiestofwisselingsziekten (‘een medicijn’);
• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar behandelingsmogelijkheden en andere interventies die de kwaliteit van leven van kinderen met een energiestofwisselingsziekte verbeteren;
• het geven van voorlichting over energiestofwisselingsziekten, met als doel mensen bewust te maken van het bestaan en de ernst van deze ziekte.
6. Beleidsplan
Stichting Ride4Kids organiseert zelfstandig (sportieve) activiteiten om geld in te zamelen ten behoeve van deze doelstellingen.
Om de kans op een medicijn/ behandeling te vergroten steunt Ride4Kids meerdere onderzoekers en instituten die wetenschappelijk onderzoek doen naar stofwisselingsziekten en verschillende therapieën en medicijnen. De onderzoeken die een bijdrage van de stichting ontvangen, worden beoordeeld door een onafhankelijke medische adviesraad. De adviesraad is geen vast onderdeel van de stichting en ontvangt geen vergoeding. De samenstelling van de adviesraad varieert afhankelijk van de te beoordelen aanvragen. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.
Stichting Ride4Kids is transparant naar haar sponsoren, vrijwilligers en deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn in de projecten die ondersteund worden. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan een project.
7. Bestuurders
Naam                       Functie                  Datum in dienst
Gerald Croes           Voorzitter             05-03-2009
Sander IJzerman     Bestuurslid           01-04-2013
8. Beloningsbeleid
De evenementen van Stichting Ride4Kids worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Ride4Kids kent geen beloningsbeleid. Bestuursleden en/of organisatoren van evenementen werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie van hun inzet. Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau.
Kosten, die voor de organisatie van evenementen worden gemaakt, worden zo veel mogelijk door sponsoren gedragen en worden verantwoord in jaarverslagen.
Door gebruik te maken van vrijwilligers en kosten van evenementen laag te houden blijft er zo min mogelijk geld in de organisatie hangen en kan er meer opbrengst naar onderzoek.
9. Activiteiten
Het mogelijk maken van (wetenschappelijk) onderzoek naar (energie-)stofwisselingsziekten door middel van donateurs en fondsenwerving en d.m.v. eigen acties en acties van derden (http://www.ride4kids.nl/evenementen/).
De grootste activiteit is de jaarlijkse ‘Ride4Kids Pyreneeën Challenge’ (http://www.pyreneenchallenge.nl).
10. Jaarrekening/jaarverslag

11. Voordelen van een ANBI
De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor Ride4Kids en haar sponsoren zijn:
• er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Ride4Kids;
• uitkeringen van Ride4Kids aan onderzoeksprojecten zijn vrijgesteld van het recht van schenking;
• donaties door sponsoren zijn voor deze sponsoren/organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar van de vennootschapsbelasting;
• donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen).